ROLLING STONE

एक जना बर्कले बमले सम्पूर्ण खस जातिहरु लाई रोलिङ्ग stone भनेछन त्यतिले मात्र नभएर सबै
क्ष्यत्री र बाहुन लाई समाप्त पारे मात्र नेपालको समस्या खतम हुने बर्बर बिचार ब्यक्त गरेछन ,त्यस्तो genocide को कुरा गर्ने व्यक्ति लाइ कानून लाग्छा कि लाग्दैन ?